Behandlingsopplegget

Stiftelsen Fredheim tilbyr individuelt tilrettelagt behandling og rehabilitering. Målet for behandlingen er å redusere skadevirkningene av rusavhengigheten, motivere til økt livskvalitet og å endre den enkeltes livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå.

 

Behandlingen er forankret i Fredheims livssynsnøytrale menneskesyn, med fokus på respekt, menneskeverd og empati. Tilnærmingen bygger bl.a. på prinsipper i Motiverende samtale, Endringsfokusert rådgivning og elementer fra kognitiv terapi, med vekt på relasjonsbygging, motivasjon, løsnings- og endringsarbeid. Vi tar utgangspunkt i den enkelte brukers livssituasjon, behov, ressurser og målsettinger.


Institusjonen har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe. Hovedkontakt- og koordinatorfunksjonen dekkes av syke-, vernepleiere og sosionomer. Sammen med øvrig personale danner koordinatorene team som samarbeider rundt pasientene og brukerne.


Sammen med pasienten og brukeren settes det opp målsetninger og tiltak for oppholdet i en Individuell Plan og/eller Behandlingsplan. Planen tar utgangspunkt i klientens aktuelle behov og problemer. Tiltakene er rettet mot ulike livsområder. Rusmestring, psykisk helse og somatisk helse vektlegges. I tillegg vil utfordringer på sosiale livsområder og ADL/ sosiale ferdigheter vektlegges utfra klientens behov.  


Pakkeforløpskoordinator kan kontaktes på  telefon 4014 5360.